Giới thiệu:

Máy tách trấu HR dùng luồng gió hút xuyên qua màn gạo đang rơi để tách trấu ra khỏi gạo lức.

Đặc điểm:

  • Máy có lắp sàng cám xay phía trên.
  • Lượng trấu còn lẫn trong phần gạo lức rất thấp.
  • Lượng gạo lức lẫn trong phần lúa lép rất thấp.
  • Lượng gạo lức còn lẫn trong phần trấu bị loại ra rất thấp.
  • Bụi không bay ra ngoài khi máy hoạt động.

HR-60B

HA-25B