Giới thiệu:

Máy xát trắng kiểm tra mẫu gạo loại WT-15A dùng để xát mẩu gạo lức thành gạo trắng nhằm kiểm tra phẩm chất gạo lức đầu vào sau khi qua máy.

Đặc điểm:

Tỷ lệ gãy vở thấp tương đương với tỷ lệ gãy vở của máy CD.