Giới thiệu:

Thùng chứa dùng để chứa nguyên liệu hoặc thành phẩm.