Giới thiệu:

Vít tải dùng để chuyển tải nguyên liệu theo chiều ngang, dạng xoắn ốc.